ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254226 เม.ย. 2564
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25265 เม.ย. 2564
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 25555 เม.ย. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑27 ม.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๓22 ม.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗22 ม.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔(หรือข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับเมืองพัทยา)20 ม.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓(ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)20 ม.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๐)พ.ศ.๒๕๕๘15 ม.ค. 2563
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๙14 ม.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓14 ม.ค. 2563
12กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 ม.ค. 2563
13พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐13 ม.ค. 2563
14พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256215 เม.ย. 2562
15รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 25606 เม.ย. 2560

1