ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน และร้านอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
 1. คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน

https://www.pcd.go.th/publication/4393

2.คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร

https://www.pcd.go.th/publication/4377

***เกร็ดความรู้***

>>>บ่อดักไขมันในครัวเรือน และผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้า

......โดยหน้าที่ของบ่อดักไขมันคือ

 1. ดักกรองเศษอาหาร ทำให้ท่อไม่อุดตัน
 2. ลดกลิ่นที่เกิดจากเศษอาหารในท่อน้ำ
 3. ปรับคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย

โดยของเสียประเภทไขมัน หากปล่อยทิ้งสะสมประมาณ 1 เดือน จะจับตัวเป็นก้อนชั้นหนาคล้ายสบู่ แม้ว่าจะไม่แข็งตัวเท่าสบู่ แต่หากเกิน 10 เซนติเมตร จะมีผลทำให้น้ำไหลผ่านยากมาก

.....เมื่อมีบ่อดักไขมันแล้วก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสม ดังนี้

-ควรทิ้งเศษอาหารทุกวัน

-สังเกตไขมันทุก 1-2 วัน ถ้ามีคราบหนาให้ตักแยก

-ระบายไขมันตามความเหมาะสม

-ควรล้างบ่อไขมันเป็นประจำ

-ไขมันที่ตักแยกไว้ใส่ถุงดำ ทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย

08 กันยายน 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://opdc23.bitco.ltd/,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มิถุนายน 2566

เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มิถุนายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนิการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
22 มิถุนายน 2566

 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน                 ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

23 พฤษภาคม 2566

เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาดในพื้้นที่หน้าบ้านของตนเอง "กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข",องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
16 พฤษภาคม 2566

ขอประชาสัมพัรธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร้อยละ 50 จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50 จากการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้กับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด   ให้มาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ หรือ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาลงทะเบียนได้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์/LINE LD 09-3878-1724 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวมรวบจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลและรายงานให้ทางอำเภอทราบต่อไป,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร้อยละ 50 จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50 จากการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้กับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ให้มาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ หรือ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาลงทะเบียนได้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์/LINE LD 09-3878-1724 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวมรวบจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลและรายงานให้ทางอำเภอทราบต่อไป
03 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-061531,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

 

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (96 รายการ)