ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
463
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,761
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,498
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192

2
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

 

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
23 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
23 มกราคม 2566

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (NO Gift policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

19 ธันวาคม 2565

ประกาศชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 ธันวาคม 2565

,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อขอลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายมอบอำนาจเป็นลายอักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุแทนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน โทร. 09-3878-1724

17 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.หมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 สิงหาคม 2565

 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

01 สิงหาคม 2565

การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคนเองตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ประจำปี  พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
20 กรกฎาคม 2565

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
24 มิถุนายน 2565

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
23 มิถุนายน 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (98 รายการ)